Można się ubiegać o miejskie stypendia dla studentów

Do 15 października studenci toruńskich uczelni wyższych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Dostępne są dwa rodzaje świadczeń. O stypendium na start może wystąpić kandydat spełniający łącznie poniższe warunki:

  • świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
  • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż:
    • 4,5 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
    • 5,0 oraz posiada inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły;
  • zamieszkuje w Toruniu;
  • w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończył 26 lat.

Natomiast o stypendium naukowe może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni, uzyskał średnią co najmniej 4,5, nie powtarza roku, prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki (na przykład tworzył lub współtworzył prace naukowe). Warunki dotyczące zamieszkania i wieku są takie same, jak w przypadku stypendium na start.

Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Torunia. Wypłacane są przez 9 miesięcy, od 1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie. Wyższą kwotę może otrzymać co najwyżej 10 procent wszystkich stypendystów.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez kandydatów. Tekst uchwały i załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Tekst oświadczenia jest do pobrania tutaj.

Miejsce składania wniosków: Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia lub przesyłka na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji”.