Rada Działania Pożytku Publicznego – można zgłaszać kandydatów

24 listopada podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych odbędą się wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2023-2025. Można już zgłaszać swoich kandydatów. Jak to zrobić?

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego przedstawiciela na kandydata do Rady. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie do prezydenta Torunia wypełnionego formularza zgłoszenia kandydata lub oświadczenia o treści zgodnej z formularzem.

Do zgłoszenia kandydata organizacja pozarządowa załącza:

1) pisemne oświadczenie kandydata na członka rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej oraz wskazujący sposób reprezentacji organizacji pozarządowej i osoby właściwe do reprezentacji;

3) dokumenty lub oświadczenia wykazujące fakt prowadzenia działalności przez organizację pozarządową na terenie Torunia;

4) pisemne poparcie od co najmniej dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, przy czym jedna organizacja może udzielić poparcia maksymalnie trzem kandydatom zgłaszanym przez inne organizacje; nie jest możliwe udzielanie przez organizację poparcia kandydatowi, który w organizacji popierającej jest osobą upoważnioną do reprezentacji organizacji i podpisywania oświadczeń woli;

5) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia może dokonać osoba, która posiada prawo do reprezentowania danej organizacji. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wksii@um.torun.ploraz pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście: w sekretariacie Wydziału, pokój nr 35 w terminie do dnia 21 października 2022 r., do godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu są publikowane w miejskim serwisie internetowym dedykowanym organizacjom pozarządowym. W tym roku termin publikacji zgłoszeń to 28 października.

Rada jest ciałem doradczym i konsultacyjnym prezydenta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tworzy ją osiemnaście osób. W jej skład, poza przedstawicielami Rady Miasta oraz prezydenta (pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń), wchodzi dziewięciu przedstawicieli III sektora. Kadencja Rady trwa trzy lata.