Refundacje wyposażenia stanowisk – trwa nabór wniosków

Do 10 listopada można składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Kwota refundacji to około 36 tys. zł. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (zakładka: na skróty/aktualne nabory).

Do udziału w projekcie preferowane będą osoby bezrobotne należące w szczególności do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby młode do 29. roku życia włącznie (osoba zatrudniana musi mieć wykonany „test kompetencji cyfrowych” w obecności doradcy klienta),
  • kobiety.

Środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą zostać przyznane pracodawcy, zatrudniającemu osobę bezrobotną spełniającą kryteria projektu, na podstawie złożonego wniosku. Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, obowiązującego regulaminu oraz posiadanych środków.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w formie:

  • papierowej w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, w godzinach 7:30-15:00,
  • papierowej, przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do urzędu),
  • elektronicznej przez platformę ePUAP.