Wiemy, kto opracuje plan zarządzania miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dr inż. Katarzyna Piotrowska i mgr Jacek Dąbrowski wygrali przetarg na opracowanie „Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”. Na wykonanie zadania mają 16 miesięcy.

Celem sporządzenia Planu jest określenie długoterminowej wizji ochrony miejsca światowego dziedzictwa kulturowego oraz sprecyzowanie sposobów zarządzania nim w sposób efektywny i zrównoważony. Po opracowaniu dokumentu, co będzie warte 136 tys. złotych brutto, zostanie on poddany konsultacjom społecznym.

Plan taki musi zawierać wprowadzenie z częścią opisową dotyczącą historii miasta, analizę stanu i potrzeb, koncepcję zarządzania określającą cele oraz strategię działań ochronnych, strategię udostępnienia turystycznego, strategię przygotowania na wypadek wystąpienia zagrożeń oraz strategię zarządzania zmianą. Powinien się pojawić także harmonogram działań oraz metodologia ewaluacji planu.

Realizacja zamówienia obejmuje następujące etapy:

Etap I – Zgromadzenie źródeł oraz analiza danych niezbędnych do wykonania dzieła – 3 miesiące;

Etap II – Przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z interesariuszami miejsca światowego dziedzictwa – 3 miesiące;

Etap III – Sporządzenie Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa – 4 miesiące;

Etap IV – Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych Planu – 3 miesiące;

Etap V – Wprowadzenie uzgodnionych z Zamawiającym zmian w Planie, będących wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych – 3 miesiące