Koncesja na alkohol. Będzie zwrot opłat dla przedsiębiorców?

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

Miasto próbuje wspierać przedsiębiorców. Ma w tym pomóc specjalnie przygotowany program pomocowy „Toruń dla przedsiębiorców”. Program przewiduje m.in. odroczenia niektórych terminów płatności lub rozłożenie ich na raty. Udało nam się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w przypadku koncesji na alkohol.

O miejskim planie pomocowym dla przedsiębiorców informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. W odpowiedzi na naszą publikację, skontaktował się z nami jeden z toruńskich przedsiębiorców, chcący dowiedzieć się, czy możliwy jest zwrot pobranych opłat koncesyjnych, za okres, kiedy lokale nie funkcjonują. Oto pytanie, jakie zadał w kontekście naszego artykułu “Toruń dla przedsiębiorców. Miasto zdradza szczegóły programu pomocowego.”:

Jako gastronom szukałem w nim informacji, czy Pan Prezydent Michał Zaleski poruszył temat zwrotu pieniędzy z pobranych opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w czasie, gdy lokale gastronomiczne mają pozostać zamknięte. Problem dotyczy sporego grona przedsiębiorców.  Czy w tej sprawie należy również napisać wniosek do UM?

Zadaliśmy to pytanie podczas jednej z konferencji prasowych prezydenta Michała Zaleskiego. Otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektorki Wydziału Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Katarzyny Błądek-Mikołajczak. Oto jej treść:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.Na podstawie tego oświadczenia wyliczana jest opłata, wnoszona na rachunek urzęduw każdym roku objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Wyliczenie opłaty następuje na zasadzie samodzielnego obliczenia przez przedsiębiorcę, bez konieczności wydawania w tym zakresie rozstrzygnięcia przez organ. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w sposób proporcjonalny do okresu ważności zezwolenia.Tak więc, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym jest uzależniona od obrotu w roku poprzednim. Sposób dokonywania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został uregulowany w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)i nie daje on żadnej swobody decyzyjnej w tym zakresie Radzie Miasta Toruniaoraz Prezydentowi Miasta Torunia.W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi brak jest normy prawnej upoważniającej organ do dokonania zwrotu opłaty. Ustawa bowiem nie przewiduje instytucji “niewykorzystania zezwolenia”, z którą wiązałby się obowiązek zwrotu opłaty (wyrok NSA z dnia 22.09.2005 r. II GSK 149/05). Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.07.2008 r. (II GSK 282/08)  nie ma przepisów ustawowych określających przypadki, gdy może nastąpić zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczonej zarówno przy podejmowaniu działalności objętej zezwoleniem, jak i w trakcie korzystania z takiego zezwolenia w każdym następnym roku kalendarzowym. Jak wskazuje się w orzecznictwie niewykorzystanie przez osobę uprawnioną udzielonego jej zezwolenia może nastąpić z różnych przyczyn, które mogą być zawinione bądź niezawinione, niezależne od osoby, na rzecz której zezwolenie zostało wydane.Jeżeli obrót w lokalach gastronomicznych, w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych z konsumpcją na miejscu, w roku obecnym będzie niższy w stosunku do poprzedniego, przełoży się on na niższe opłat w 2021 r. Szczegóły co do wyliczania opłat oraz ich minimalnych wysokości (dotyczących różnych kategorii alkoholi) określone zostały w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Stąd w aktualnym stanie prawnym, brak jest normy prawnej uprawniającej tut. organ do podjęcia jakichkolwiek aktu w przedmiocie zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *