Można uzyskać 9 tysięcy złotych na zasiedlenie w mieście

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Osoby, które nie ukończyły 30 lat, mogą ubiegać się o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości 9 tysięcy złotych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (V)”.

Bon finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (V)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. O jego przyznanie mogą wnioskować osoby w wieku 18-29 lat (nieukończone 30 lat), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako osoby bezrobotne (o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu się (tzw. młodzież NEET).

Ci, którzy brali udział w zeszłorocznej edycji, nie mogą złożyć teraz wniosku.

Na wniosek osoby bezrobotnej może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią – poza miejscem dotychczasowego zamieszkania – zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Realizacją projektu zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 56 65 80 208.

Wnioski można pobrać z tej strony. Składać je należy do skrzynki podawczej PUP bądź przesłać pocztą (za datę złożenia przyjmuję się datę wpływu wniosku do Urzędu) na adres:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a
87-100 Toruń

Tagged

1 thought on “Można uzyskać 9 tysięcy złotych na zasiedlenie w mieście

 1. ŻART.
  Przecież to kpina jakaś jest, to co zapisano
  w tym programie.
  Ile osób do tej pory otrzymało taki “bon”,
  a ile się dzięki niemu “zasiedliło”
  w Toruniu?
  Osiem osób?
  Dwanaście przez te kilka lat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *