Nowe zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Toruńscy radni zdecydowali o obniżeniu obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych. Natomiast nauczyciele przedszkolni grup mieszanych oraz m.in. psychologie i pedagodzy będą pracować dwie godziny więcej w tygodniu.

W czwartek 23 kwietnia na 17. sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego nauczycieli, których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także w sprawie zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla kadry kierowniczej i zasad określania tygodniowego wymiaru godzin dla określonych grup nauczycieli.

Projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, sieci szkół oraz struktury organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Toruń – informuje Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Toruń.

Co to oznacza w praktyce? Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych został obniżony dla kierowników internatów, wicedyrektorów i dyrektorów centrów kształcenia ustawicznego, kierowników warsztatów szkolnych i szkoleń praktycznych, wicedyrektorów i dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych. W większości przypadków zmiana dotyczyła obniżenia o jedną lub dwie godziny w tygodniu. Na zmianie najbardziej zyskają dyrektorzy najmniejszych przedszkoli. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obniżenie czasu pracy dotyczy tylko zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli nie odnosi się do wszystkich obowiązków osób, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Podniesiono także tygodniowy wymiar czasu pracy dla nauczycieli przedszkolnych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, do 24 godzin tygodniowo. O dwie godziny (do 22 godzin tygodniowo) zwiększono też wymiar czasu pracy dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Jest to wyjście naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną – wyjaśnia Anna Łukaszewska.

Ostatecznie ustalono też tygodniowy wymiar czasu pracy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. Do tej pory nie był on ustawowo określony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *