SPROSTOWANIE INFORMACJI zawartej w artykule pt. „Miał być skwerek, jest i będzie parking”

Wiadomości

Niniejsze sprostowanie ma na celu wyjaśnienie nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w artykule„Miał być skwerek, jest i będzie parking” opublikowanym w wydaniu gazety z dnia 17 lipca 2020 r., nr 161, oraz na stronie internetowej w dniu 19 lipca 2020 r, które Autorka zamieściła i podała do publicznej wiadomości bez uzyskania mojego stanowiska. Nie podjęła ona próby skontaktowania się ze mną w celu ich weryfikacji i rzetelnego wyjaśnienia kwestii poruszanych w artykule, przez co niniejsze sprostowanie okazało się konieczne

Zgodnie z „Kierunkami rozwoju i zarządzania terenami zieleni”, opracowanymi w ramach „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu” (część III „Program estetyzacji i uatrakcyjnienia terenów zieleni”), teren zieleni nr 147 miałby być zlokalizowany przy ul. Długa i ul. Wielki Rów do ul. Grudziądzka, bez wskazania konkretnych numerów działek. Tymczasem w artykule Autorka wskazuje, że miałyby one obejmować również „okoliczne działki”. Zwrot ten nie jest precyzyjny, natomiast sugeruje, iż teren zielony obejmowałby także dzierżawiony przeze mnie pas drogowy.

W artykule nie zostało uwzględnione, iż teren zieleni nr 147 (przy ul. Długa i ul. Wielki Rów do ul. Grudziądzka) w „Kierunkach…”(które zresztą nie są prawem miejscowym) został oznaczony jako ZK, czyli Zieleń przyuliczna. Według opisu takie oznaczenie definiuje dany teren, jako „zieleń w pasach drogowych, o roli przede wszystkim estetycznej i zapewnienia ciągłości systemu terenów zieleni. Zieleń parkingów. Zieleń na rondach i ekranach akustycznych, zieleń przy trasach wylotowych.” Oznacza to, iż w tzw. Zielonym Planie dla Torunia uwzględniono dotychczasowy charakter terenów położonych przy ul. Długiej i ul. Wielki Rów do ul. Grudziądzkiej. Nie koliduje z nim również sposób wykorzystania przyległego do nich i dzierżawionego przeze mnie terenu. Zawarta przeze mnie umowa obejmuje dzierżawę gruntu położonego w pasie drogowym ulic Legionów i Długiej w Toruniu, w którym – na podstawie tej umowy – zobowiązana byłam wybudować stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych.

Zarówno lokalizacja stanowisk, jak i warunki ich budowy, zostały wskazane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu w piśmie wyrażającym zgodę na to przedsięwzięcie z dnia 13 grudnia 2019 r. Dla ich wybudowania nie została dokonana wycinka jakichkolwiek drzew – obszar wykorzystany pod ich budowę stanowił uprzednio teren nieuporządkowany i pokryty gruzem/żwirem. W żadnym jego miejscu nie było posadzone drzewo, czy inne rośliny, które miałyby być wycięte kosztem stanowisk parkingowych. Sama umowa natomiast, jak i pozostałe o tożsamym przedmiocie, nie podlegały i nie podlegają nadal opiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Torunia.

Stworzone przeze mnie miejsca postojowe – stanowiące wykonanie obowiązku z umowy dzierżawy – były i są nadal ogólnodostępne. Wskazywany w artykule baner nie zawierał informacji, że miałyby one być zarezerwowane wyłącznie dla klientów. I nie były. Zarówno w dacie artykułu, jak i obecnie, każdy może korzystać z nich bez  opłaty.

Stanowiska parkingowe zostały stworzone przy wykorzystaniu prefabrykatu betonowego IBF Ekorima, opracowanego w celu umożliwienia swobodnego przepływu wód opadowych do gruntu. Wyposażony w specjalne pióra dystansowe zapewnia lepsze przenikanie wód do gruntu.

W odniesieniu natomiast do kwoty czynszu dzierżawy, wskazuję, iż nie został on ustalony w sposób dowolny oraz – jak wskazano w artykule – „w zamian za ogólnodostępny i bezpłatny parking”. Wysokość czynszu dzierżawy określono dokładnie według stawek ustalonych w oparciu o Uchwałę nr 920/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń oraz Zarządzenie nr 37 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie waloryzacji stawek minimalnych i wysokości czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń. Oznacza to, iż każdy uiszczałby go w kwocie ustalonej przy zastosowaniu takich samych stawek. Teren oddany mi w dzierżawę, zgodnie z umową zawartą z Miastem, byłam natomiast zobowiązana przeznaczyć na urządzenie i prowadzenie na własny koszt całodobowego, ogólnodostępnego i bezpłatnego parkingu. W przeciwnym razie Miasto uzyskałoby prawo do rozwiązania umowy w terminie natychmiastowym.

Zwrócić należy uwagę na to, że budowa miejsc parkingowych została przewidziana w budżecie miasta Torunia na rok 2020 r. – przy ul. Kaliskiego (pomiędzy posesjami 36 a 38). Realizacja przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu stanowisk parkingowych w tej lokalizacji przewidywana była już w roku 2001 r., wraz z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie budynku przy ul. Kaliskiego 36a. Ostatecznie ukończony został jedynie budynek, natomiast miejsc parkingowych nie stworzono.

Każdy z ww. faktów pozwala wyjaśnić informacje nieścisłe i nieprawdziwe, zawarte w artykule, które błędnie sugerowały podejmowanie przeze mnie działań sprzecznych z ideą tzw. Zielonego Planu dla Torunia. Pragnę podkreślić, iż stworzenie przeze mnie miejsc parkingowych stanowiło wyłącznie wykonanie obowiązku wynikającego z umowy, którą zawarłam z Miastem i nie wymagało naruszenia terenów okolicznej zieleni (wycinki drzew, czy innej roślinności etc.).

                                                                                                                                       Małgorzata Rzymyszkiewicz