Stypendia dla studentów. Czy faktycznie zachęcają one do studiowania w Toruniu?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Od 2014 r. w Toruniu działa miejski program stypendialny, który ma zachęcać najzdolniejszych absolwentów do podjęcia studiów w naszym mieście. Miasto chce przedyskutować kryteria przyznawania wsparcia z mieszkańcami, studentami i środowiskiem akademickim.

Miejski program stypendialny został wprowadzony w 2014 r. Po kilku latach jego funkcjonowania przyszedł czas na weryfikację jego kryteriów. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społecznej na ten temat.

Wsparcie finansowe jest studentów jest przyznawane na rok akademicki – od 1 października do 30 czerwca roku następnego. To 400 zł miesięcznie. Co roku rośnie liczba składanych wniosków: w 2015 r. wpłynęły 44 wnioski, 2016 r. – 66 wniosków, 2017 r. – 78 wniosków, a w 2018 r. – 171.

– Chcemy porozmawiać z mieszkańcami, studentami i przedstawicielami środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów toruńskich uczelni. Czy obecnie stosowane zasady są satysfakcjonujące dla wszystkich? Czy należy wprowadzić dodatkowe kryteria uprawniające do otrzymania stypendium miejskiego? – piszą urzędnicy z wydziału komunikacji społecznej i informacji magistratu.

Jakie są kryteria przyznawania stypendiów? O wsparcie na pierwszym roku studiów mogą się starać osoby, które:

 • nabyły prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej siedzibę w Toruniu i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia,
 • ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, a w przypadku studentów obcokrajowców szkołę równorzędną do szkoły ponadgimnazjalnej nie wcześniej niż 24 miesiące przed data rozpoczęcia studiów,
 • uzyskały na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż: 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; 5,0 oraz posiadają inne znaczące osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • mieszkają na terenie Torunia.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez kandydatów. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję stypendialną.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

O stypendium na wyższych latach studiów mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 • są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia,
 • zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni,
 • uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię,
 • nie powtarzają roku,
 • nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów,
 • studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia,
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki,
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję. Ocena merytoryczna wniosku jest wyrażana w punktach przyznawanych za działalność naukową lub artystyczną od 0 do 60 punktów.

Jak będą wyglądać konsultacje społeczne? 20 marca (środa) o godz. 17 w czytelni Centrum Sztuki Współczesnej (Wały gen. Sikorskiego 13) zaplanowano dyżur konsultacyjny.

Do 28 marca (to ostatni dzień konsultacji społecznych) można też przesyłać swoje uwagi i propozycje na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *