Tramwaj na lewobrzeże, elektryczny samochód miejski, kampus politechniczny. Oto program wyborczy Koalicji Obywatelskiej dla Torunia [PUNKT PO PUNKCIE]

Box2 Wiadomości
fot. Komitet Koalicja Obywatelska

Program “Zostań w Toruniu!” z pracą dla absolwentów, tramwaj na lewobrzeże, elektryczny samochód miejski, przeprawa pontonowa na czas remontu starego mostu, kampus politechniczny na UMK, powstrzymanie zwolnień nauczycieli, karta miejska, miejska biogazownia, basen letni na Wiśle, bilety MZK za złotówkę – to tylko niektóre propozycje wyborcze z programu Koalicji Obywatelskiej.

Program Koalicji Obywatelskiej (tworzą ją Platforma Obywatelska i Nowoczesna) dotyczy ośmiu obszarów: “Republika Kupiecka”, “miasto wiedzy”, “przyjazny Toruń”, “uczciwe zasady”, “miasto obywateli”, “komfortowy transport”, “Toruń równych szans” oraz “miasto, z którego jesteśmy dumni”. Jak na razie, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Torunia Tomasz Lenz, przedstawił szczerzej dwa z nich: “Republikę Kupiecką” i “miasto wiedzy”. Poniżej prezentujemy całość programu KO dla Torunia.

Republika Kupiecka

 1. Powołamy Rzecznika Toruńskiego Biznesu, który kierować będzie wyspecjalizowanym zespołem pomagającym przedsiębiorcom i inwestorom. Miasto będzie pomagać w realizacji dobrych pomysłów i wspierać nowe inicjatywy.
 2. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom dostęp do informacji o przepisach, procedurach i obowiązkach, aby urzędnicy mogli sprawnie i skutecznie pomagać w rozwiązywaniu problemów.
 3. Będziemy dbać o plany zagospodarowania przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej, aby przejrzystymi zasadami wspierać rozwój toruńskich przedsiębiorstw i przyciągać inwestorów. Wypracujemy Kodeks Reklamowy Torunia uwzględniający interesy biznesu.
 4. Przygotujemy i wdrożymy Program „Zostań w Toruniu!”, który pozwoli utworzyć dobrze płatne miejsca pracy dla absolwentów toruńskich szkół i uczelni oraz wspierać będzie zakładane przez nich przedsiębiorstwa. Możemy zatrzymać młodych ludzi w Toruniu wyłącznie wtedy, gdy będą mogli liczyć tutaj na stabilne zatrudnienie i perspektywy samorealizacji. Więcej miejsc pracy to także więcej osób chętnych do kształcenia się w Toruniu.
 5. Będziemy aktywnie wspierać rozwój przemysłowy naszego miasta. Szczególne znaczenie będzie miało przyciągnięcie do Torunia produkcji opartej na nowoczesnych technologiach oraz wykorzystanie renomy miasta i dobrego zaplecza rolniczego w regionie dla rozwoju przemysłu spożywczego.
 6. Rozpoczniemy starania na rzecz utworzenia kampusu politechnicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w przyszłości stanie się zapleczem naukowym dla toruńskiego przemysłu i zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta.
 7. Chcemy uczestniczyć w utworzeniu w naszym regionie portu multimodalnego i jego integracji z infrastrukturą transportową Torunia. Nasi przedsiębiorcy zyskają impuls do rozwoju, a miasto lepiej skorzysta ze swojej unikalnej lokalizacji geograficznej.
 8. Zadbamy o rozwój spółek miejskich i najwyższe standardy zarządzania nimi – jednak nie chcemy, żeby były one konkurencją dla toruńskich przedsiębiorstw, lecz zapewniały usługi, których dostarczenie wymaga zaangażowania miasta.
 9. Przeprowadzimy gruntowną reformę zarządzania nieruchomościami miejskimi. Wprowadzimy system zachęt dla najemców lokali użytkowych i aktywną politykę czynszową miasta. Umożliwimy prywatnym inwestorom wybudowanie – w wydzielonych obszarach – wysokościowców, które sprawią, że oferta na toruńskim rynku nieruchomości będzie bardziej atrakcyjna.

Miasto wiedzy

 1. Stawiamy sobie za cel powstrzymanie zwolnień nauczycieli w Toruniu – jesteśmy przeciwni temu, żeby stali się oni ofiarami reformy edukacji. Chcemy wspólnie z nimi tworzyć najlepsze warunki do rozwoju toruńskich uczniów i uczennic.
 2. Będziemy dążyć do zmniejszenia liczebności klas w toruńskich szkołach, aby tworzyło je maksymalnie 18 uczniów. Podejmiemy także starania na rzecz odciążenia tornistrów naszych dzieci, wspierając stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych form pracy.
 3. Wprowadzimy możliwość nauki dwóch języków obcych od pierwszej klasy dla każdej młodej torunianki i każdego młodego torunianina. Postaramy się, żeby oferta językowa była różnorodna i odpowiadała oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.
 4. Zwiększymy ofertę zajęć pozalekcyjnych – stworzymy program grantów dla nauczycieli, w ramach których będą mogli realizować autorskie programy kursów fakultatywnych, otwartych dla dzieci i młodzieży z Torunia.
 5. W ten sposób będziemy promować jakość i nagradzać pomysłowość, a nauczyciele będą mieli możliwość spełnienia swoich aspiracji. Znacząco poszerzymy ofertę edukacyjną szkół poprzez zwiększenie liczby kursów dodatkowych, zwłaszcza zawodowych, a także bogatszą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci mających problemy w nauce i przejawiających szczególne zdolności.
 6. Dostosujemy szkoły do obecnych standardów projektowych oraz potrzeb dzieci i młodzieży. Zapewnimy komfortową i przyjazną przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz szkół. Wprowadzimy nową jakość świetlic szkolnych. Wokół szkół pojawią się miejsca do siedzenia i parkingi dla rowerów.
 7. Ukierunkujemy edukację branżową na potrzeby rynku pracy, poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół i placówek kształcenia branżowego do potrzeb pracodawców. Zaprosimy toruńskich przedsiębiorców, żeby aktywnie uczestniczyli w reformie szkolnictwa branżowego.
 8. Będziemy wspierać i promować przedsiębiorczość wśród młodzieży – chcemy, żeby w szkołach, w szczególności branżowych, powstawały inkubatory wspierające pomysły młodych torunian i ułatwiały im pierwsze kroki w biznesie.
 9. Rozbudujemy ofertę kursów dokształcających dla dorosłych, umożliwiając doskonalenie zawodowe lub zmianę profesji mieszkańcom naszego miasta.
 10. Rozwiniemy program wsparcia dla utalentowanych dzieci i młodzieży, uwzględniający ich indywidualne potrzeby – stypendia przyznawane będą w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, działalności społecznej i sportowej.
 11. Powołamy miejski program edukacji obywatelskiej, promujący samorządność uczniowską i szkolną demokrację, a także uczący aktywnego zaangażowania w życie publiczne kraju, patriotyzm oraz przywiązanie do praw człowieka i porządku konstytucyjnego Polski.
 12. Zadbamy o współpracę między szkołami a instytucjami miejskimi w celu zwiększenia oferty kulturalnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.
 13. Będziemy aktywnie wspierać rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i toruńskich uczelni niepublicznych, aby nasze miasto pozostało centrum życia naukowego Polski Północnej – chcemy współpracować ze środowiskiem akademickim w celu wykorzystania potencjału Torunia jako miasta wiedzy.
 14. Podejmiemy starania na rzecz zwiększenia potencjału naukowego Uniwersytetu i utworzenia w jego ramach kampusu politechnicznego, który stanie się zapleczem badawczym toruńskiego przemysłu i motorem napędowym rozwoju nowoczesnych technologii w naszym mieście.
 15. Chcemy wzmocnić w Toruniu gospodarkę opartą na wiedzy, dlatego będziemy rozwijać inkubatory przedsiębiorczości, które wspierać będą nowo powstałe przedsiębiorstwa oraz sprzyjać transferowi wiedzy i współpracy między biznesem a nauką.

Przyjazny Toruń

 1. Zaktualizujemy miejską aplikację mobilną i połączymy jej funkcjonowanie z kartą miejską. Chcemy, żeby dostarczała ona informacji o działaniach miasta, zawierała bieżący rozkład komunikacji miejskiej z możliwością śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, pozwalała mieszkańcom na sprawny kontakt z urzędnikami oraz ułatwiła rozwiązywanie problemów.
 2. Zwiększymy liczbę patroli policji i straży miejskiej na toruńskich osiedlach, w parkach oraz na Starym Mieście, szczególnie w godzinach wieczornych i w nocy. Ponadto, sprawimy, że straż miejska nie będzie czyhać na łatwe mandaty, ale będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, aktywnie monitorować zagrożenia i współpracować z policją. Zaoferujemy strażnikom bezpłatne kursy dokształcające z komunikacji społecznej i naukę języków obcych.
 3. Podejmiemy starania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach oraz zapewnimy mieszkańcom miasta bezpłatny dostęp do całodobowego wsparcia psychologicznego i doradztwa socjalnego.
 4. Będziemy rozwijać system monitoringu miejskiego oraz zapewnimy ich odpowiednią obsługę i szybką reakcję służb miejskich w przypadkach zagrożeń.
 5. Będziemy realizować programy prozdrowotne – utworzymy całodobowy, bezpłatny dyżur ginekologiczny dostępny dla każdej torunianki, będziemy promować karmienie naturalne dzieci i dołożymy wszelkich starań, aby zwiększyć dostępność wsparcia laktacyjnego matek karmiących, a także zapewnimy edukację dotyczącą szczepień profilaktycznych i stworzymy system wsparcia specjalistycznego dla dzieci dotkniętych niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP).
 6. Doinwestujemy i zapewnimy najlepszy możliwie standard i modernizację techniczną Specjalistycznego Szpitala Miejskiego oraz Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.
 7. Chcemy dbać o bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców miasta, zarówno poprzez wspieranie rozwoju rynku pracy, jak i poprzez realizację odpowiedzialnej polityki społecznej. Będziemy dążyć do zatrzymania młodych ludzi w naszym mieście poprzez realizację Programu „Zostań w Toruniu!”.
 8. Podejmiemy walkę z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. Chcemy, żeby Toruń był prawdziwym pionierem ekologicznych zmian, dlatego będziemy wspierać wymianę pieców węglowych, stworzymy Toruński Indeks Powietrza zintegrowany z aplikacją miejską, zachęcimy torunian do korzystania ze źródeł ekologicznych, w szczególności energii słonecznej, a także będziemy przychylni inwestycjom w odnawialne źródła energii.
 9. Wprowadzimy Ekododatek polegający na dofinansowaniu rachunków za gaz lub prąd dla osób, które zdecydują się wymienić stare, dymiące piece węglowe na nieemisyjne źródła ogrzewania. Tym mieszkańcom miasto będzie dopłacać co miesiąc przez 2 lata do rachunków kwotę 100 zł. Rocznie dofinansowanie dla jednej rodziny wyniesie około połowę średniorocznych wydatków na gaz. To w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w Toruniu i uczyni nasze miasto prawdziwym pionierem ekologicznych zmian.
 10. Wprowadzimy zachęty finansowe dla mieszkańców inwestujących w odnawialne źródła energii, w postaci dotacji inwestycyjnych. W szczególności będziemy promować pozyskiwanie energii słonecznej.
 11.  Zbudujemy miejską biogazownię. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli rozwiązać problem odpadów zielonych w Toruniu.
 12. Będziemy kontynuować modernizację miejskiej gospodarki odpadami oraz zadbamy o wywóz biomasy z ogrodów działkowych, jako cennego materiału do kompostowania lub miejskiej biogazowni.
 13. Zorganizujemy sieć powszechnie dostępnych, bezpłatnych toalet w całym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia parków, skwerów i obszarów rekreacyjnych. Zadbamy, aby odpowiadały one potrzebom dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnością.
 14. Zadbamy o zieleń miejską – będziemy troszczyć się o parki i skwery, zwiększymy liczbę drzew w mieście, będziemy promować zielone torowiska oraz „zielone fasady” na budynkach użyteczności publicznej, a także rozpoczniemy prace nad stworzeniem nowych przestrzeni aktywnego wypoczynku na kolejnych osiedlach.
 15. Utworzymy basen letni na Wiśle i plażę miejską na jej lewym brzegu oraz zachęcimy mieszkańców do aktywniejszego korzystania z istniejącej infrastruktury sportowej.
 16. Pamiętamy o sporcie i rekreacji – wzbogacimy ofertę sportową orlików i siłowni zewnętrznych o darmowe zajęcia dla kobiet, dofinansujemy osiedlowych animatorów sportowych, zwiększymy atrakcyjność oferty sportowej dla dzieci i młodzieży.
 17. Zmodernizujemy boiska sportowe tworząc sieć boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, unihokeja, badmintona, tenisa ziemnego i innych sportów. Ponadto, zbudujemy kryty dachem skate park.
 18. Wytyczymy trasy rekreacyjne do spacerowania, biegania, nordic walking, jazdy na rowerze i rolkach oraz trasy piesze. W tym celu stworzymy Zielony Ring Torunia, przedsięwzięcie zaproponowane przez aktywistów miejskich. Zadbamy także o rozwój infrastruktury dla wędkarzy oraz dogrunów dla właścicieli psów.

Uczciwe zasady

 1. Wprowadzimy pełną jawność i przejrzystość wszystkich postępowań konkursowych i przetargowych organizowanych przez miasto oraz podległych mu spółek. Chcemy, żeby działania Torunia były przejrzyste, dlatego w procedury konkursowe zaangażujemy również otoczenie społeczne i biznesowe urzędu miasta.
 2. Stworzymy dostępny dla mieszkańców miasta kalendarz pracy prezydenta Torunia i jego zastępców oraz elektroniczny rejestr spotkań najważniejszych urzędników z przedstawicielami biznesu i organizacjami społecznymi.
 3. Będziemy prowadzić „politykę informacyjną dla obywateli”, czyli udostępniać informację publiczną w czytelnej formie. Budżet publikowany będzie także w formie infografik i przejrzystych informacji ułatwiających mieszkańcom zorientowanie się w działaniu miasta.
 4. Kadencję rozpoczniemy od audytu otwarcia, którego wyniki zostaną w pełni upublicznione. Pozwoli on skontrolować faktyczne zadłużenie miasta i przepływy finansowe oraz dokona weryfikacji gospodarowania finansowego miasta łącznie z inwentaryzacją spółek miejskich.
 5. Będziemy kontynuować cyfryzację urzędów oraz sprawimy, że miasto stanie się nowoczesnym pracodawcą, który dba o rozwój zawodowy swoich urzędników, ich dokształcanie i zapewni najwyższe standardy organizacyjne. Wdrożymy również system nagród dla pracowników miasta za innowacyjne podejście do pracy
  i zmiany, które ją ulepszą.
 6. Wydłużymy pracę urzędów i sprawimy, że biura obsługi klienta będą otwarte także w soboty. Umożliwimy komunikację z urzędnikami poprzez miejską aplikację mobilną.
 7. Wzmocnimy zaangażowanie obywateli w zarządzanie miastem poprzez silniejszą pozycję rad okręgów, częstsze i rzeczywiste konsultacje społeczne. Stworzymy panele obywatelskie, w ramach których mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
 8. Powołując Rzecznika Toruńskiego Biznesu zadbamy, żeby jego kompetencje pozwalały mu dbać o interesy przedsiębiorców i inwestorów, zaś działalność pozwalała na pełną przejrzystość procedur w mieście.
 9. Będziemy ściśle współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu stałego podnoszenia jakości pracy urzędu miasta, stosowanych procedur oraz dostępności informacji publicznej.

Miasto obywateli

 1. Niezwłocznie przeprowadzimy pełną reformę rad okręgów, zwiększając ich kompetencje, przydzielimy im budżet na działania oraz zapewnimy aktywne wsparcie radnych. Uważamy, że wybór radnych okręgu może odbywać się przez Internet, aby usprawnić głosowanie i zwiększyć reprezentację torunian.
 2. Nowe rady okręgów będą centrum procesu konsultacji społecznych – będziemy dążyć do tego, żeby miasto rozwijało się dzięki rosnącej partycypacji mieszkańców.
 3. Utworzymy osiedlowe Centra Aktywności, które będą pełnić funkcje siedziby rady okręgu, przestrzeni otwartej dla organizacji pozarządowych, lokalnego centrum kultury i nowoczesnej biblioteki. Miasto obywateli to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły.
 4. Współpracując z zarządami ogrodów działkowych wyremontujemy świetlice, aby mogły one integrować ich społeczność z mieszkańcami okolicznych osiedli – chcemy zintegrować ogrody działkowe z miastem i uczynić z nich ważną przestrzeń rekreacji i wypoczynku.
 5. Zrealizujemy reformę budżetu obywatelskiego, aby zlikwidować konflikty. Poprzez rywalizację między projektami będziemy promować konsultacje, mapowanie potrzeb i wspólne przekształcanie pomysłów w działania. To nie urzędnicy będą decydować o przyszłości projektów, lecz sami torunianie.
 6. Chcemy, żeby szkoły wychowywały zaangażowanych obywateli, dlatego będziemy wspierać uczniowską samorządność i szkolną demokrację.
 7. Wprowadzimy nowoczesne konsultacje społeczne w formie panelu obywatelskiego, które pozwolą sprawniej rozstrzygać sprawy najważniejsze dla lokalnych społeczności oraz wypracowywać trwałe rozwiązania, które uwzględnią interesy zainteresowanych stron.
 8. Reaktywujemy Młodzieżową Radę Miasta, by głos młodych ludzi był brany pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji, a Toruń mógł skorzystać z ich odwagi i pomysłowości.
 9. Mimo że w Toruniu działa Rada  Seniorów Miasta Torunia i Karta Seniora, to poziom otwartości na postulaty osób starszych i jakość świadczonych usług pozostają wciąż dalekie od potrzeb. Rozwiniemy reprezentację seniorów, którzy swoim doświadczeniem będą mogli dzielić się z prezydentem, radą miasta i radami okręgów – chcemy, żeby Toruń stał się miastem, które skutecznie potrafi odpowiedzieć na potrzeby osób starszych. Zwiększymy udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych gminy, poprzez zwiększenie wsparcia dla projektów pozarządowych.
 10. Włączymy stronę społeczną do komisji konkursowych: od konkursów architektonicznych po konkursy na stanowiska urzędnicze. Równocześnie, uspołecznimy procesy projektowania przestrzeni publicznych

Komfortowy transport

 1. Wprowadzimy wygodny system Toruńskiej Karty Miejskiej, która pozwoli na tańsze korzystanie z komunikacji miejskiej oraz zintegrujemy ją z miejską aplikacją i innymi narzędziami zwiększającymi komfort pasażerów. By zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, obniżymy ceny biletów. Docelowo bilet na jeden przejazd będzie kosztował 1 zł.
 2. Będziemy kontynuować rozwój sieci tramwajowej w Toruniu – powrócimy do koncepcji budowy nowej linii tramwajowej na lewobrzeże, która ułatwi rozwój tej części naszego miasta, a także zadbamy o pierwszeństwo tramwajów na skrzyżowaniach. Równocześnie wzbogacimy toruńską flotę komunikacyjną o wygodne, nowoczesne i ekologiczne pojazdy, dzięki czemu zwiększymy częstotliwość ich kursowania.
 3. Mimo nakładów, autobusy i tramwaje są nadal przestarzałe i pozbawione tak podstawowego wyposażenia jak klimatyzacja. Dlatego zamierzamy gruntownie zmodernizować przestarzały tabor komunikacyjny Torunia.
 4. Zastąpimy zewnętrznych kontrolerów biletów etatowymi pracownikami, których podstawowym zadaniem będzie pomoc pasażerom, usprawnienie przejazdu oraz troska o porządek i bezpieczeństwo.
 5. Wprowadzimy elektryczny samochód miejski ze stacjami wypożyczenia w różnych częściach miasta, dzięki czemu posiadanie samochodu w mieście nie będzie konieczne dla osób, które korzystają z samochodów sporadycznie.
 6.  Zapewnimy stacje ładowania samochodów elektrycznych wykorzystujące odnawialne źródła energii Rozbudujemy infrastrukturę rowerową. Przywrócimy rower miejski w nowej formie i włączymy go w sieć komunikacji miejskiej jako alternatywę dla torunian – dzięki systemowi Karty Miejskiej korzystanie z niego będzie łatwiejsze, zaś dzięki zwiększeniu liczby stacji wypożyczeń i podniesieniu standardu rowerów (także o rowery specjalne: typu cargo, tandemy, rowery dla dzieci i dostosowane do ich przewozu) sprawimy, że rower miejski będzie atrakcyjniejszy.
 7. Do tej pory w Toruniu nie doczekaliśmy się w pełni funkcjonalnej sieci ścieżek rowerowych. Obecnie są one budowane w oderwaniu od całościowego planu i powstają tylko wzdłuż nowo budowanych dróg. Planując rozwój infrastruktury miejskiej będziemy uwzględniać potrzeby rowerzystów – chcemy dynamicznie zwiększać długość ścieżek rowerowych, zadbamy o ich odśnieżanie, oznaczenie i oświetlenie, ale też sprawimy, że powstawać będą nie tylko wzdłuż dróg lub kosztem chodników.
 8. Zadbamy o wygodę i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – naszym priorytetem będzie rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, a na osiedlach stworzenie stref uspokojonego ruchu.
 9. Dostosujemy ciągi komunikacyjne do bezpiecznego i komfortowego poruszania się pieszo z miejscami do odpoczynku, oświetleniem, małą architekturą, zielenią, koszami na odpady oraz toaletami publicznymi.
 10. Będziemy stopniowo likwidować bariery ograniczające aktywność społeczną osób z niepełnosprawnością, seniorów i rodziców z małymi dziećmi – Toruń naszych marzeń to miasto wygodne, otwarte i wielopokoleniowe.
 11. Chcemy zaangażować miasto w budowę parkingów wielopoziomowych na użytek mieszkańców oraz połączyć je z systemem komunikacji miejskiej. Toruń potrzebuje też systemu sprawnego informowania o dostępności miejsc parkingowych w centrum miasta, utrudnieniach drogowych i możliwych trasach alternatywnych.
 12. Zwiększymy dostępność miejsc parkingowych dla motocyklistów, w szczególności w okolicy Starego Miasta, oraz uwzględnimy ich potrzeby w planowaniu przyszłych inwestycji.
 13. Zadbamy o komfort toruńskich kierowców rozwijając infrastrukturę drogową oraz dążąc do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta – będziemy zabiegać, żeby korzystanie z obwodnicy autostradowej Torunia było bezpłatne.
 14. Na czas remontu Mostu im. Józefa Piłsudskiego zapewnimy alternatywną przeprawę pontonową, pozwalającą na bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców z obu brzegów Wisły.
 15. Wprowadzimy strefy uspokojonego ruchu na osiedlach, zastosujemy nowoczesne rozwiązania zamiast progów
  zwalniających oraz zbudujemy woonerfy wszędzie tam, gdzie będzie to korzystne dla mieszkańców. Będziemy dbać o stan dróg dojazdowych do toruńskich przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i magazynów – włączymy biznes w proces projektowania infrastruktury transportowej miasta.

Toruń równych szans

 1. Stawiamy sobie za cel stopniowe dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb różnych grup mieszkańców: osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz dzieci i młodzieży. Chcemy, żeby Toruń był miastem przyjaznym, bezpiecznym i dostępnym. W tym celu wprowadzimy Standardy Projektowania Przestrzeni Publicznej Torunia.
 2. Zapewnimy rozwój społecznego budownictwa czynszowego z mieszkaniami na wynajem, których stawki najmu będą istotnie niższe od rynkowych stawek najmu.
 3. Znacząco zwiększymy zasób mieszkań socjalnych, także poprzez kupowanie mieszkań na rynku komercyjnym. Naszym celem jest rozwiązanie problemu przedłużających się eksmisji.
 4. Utworzymy całodobową infolinię dla seniorów, w której asystenci będą pomagać osobom starszym. Będziemy promować rozwój wolontariatu na rzecz walki z wykluczeniem i wsparcia sąsiedzkiego. Dzięki temu pomoc docierać będzie szybko i sprawnie!
 5. Zapewnimy godne warunki życia i pomoc osobom chorym, z niepełnosprawnościami i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować.
 6. Będziemy wspierać aktywność zawodową seniorów, szczególnie w zakresie przekazywania umiejętności i doświadczenia osobom wchodzącym na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zanikających zawodów rzemieślniczych oraz w zakresie opieki nad dziećmi, której potrzebują zwłaszcza rodzice pracujący w systemie zmianowym.
 7. Reformując rady okręgów i tworząc osiedlowe Centra Aktywności zadbamy, żeby uwzględniły one potrzeby osób z niepełnosprawnością i seniorów, dając im możliwość realizacji swoich zainteresowań oraz przeciwdziałając ich wykluczeniu. Powstające centra staną się miejscem dialogu międzypokoleniowego i wzmocnią więzi łączące naszą „małą ojczyznę”.
 8. Rozbudujemy sieć żłobków i przedszkoli, aby różnorodna oferta placówek samorządowych i niepublicznych zapewniła opiekę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań toruńskich rodzin. Ponadto, będziemy wspierać domowe formy opieki. Zadbamy, aby opieka nad dziećmi funkcjonowała w systemie zmianowym.
 9. Wprowadzimy pierwszeństwo obsługi kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi we wszystkich instytucjach miejskich oraz dzięki aplikacji mobilnej zwiększymy ilość spraw, które można będzie załatwić zdalnie.
 10. Zwiększymy liczbę ławek na osiedlach i na terenach rekreacyjnych. Projektowane miejskie place zabaw będą obligatoryjnie wyposażone w zadaszone miejsca dla opiekunów, przewijaki i intymne miejsca do karmienia dzieci, a także dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 11. Ważnym zadaniem jest stworzenie sieci powszechnie dostępnych toalet w całym mieście, a nie tylko na Starym Mieście. W pierwszej kolejności musi być ono zrealizowane w najbliższym otoczeniu parków, skwerów i obszarów rekreacyjnych, zaś rozwój sieci będzie możliwy wyłącznie dzięki bliskiej współpracy z toruńskimi przedsiębiorcami.
 12. Utworzymy specjalny fundusz, z którego – do czasu podniesienia świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych od urodzenia przez rząd – będziemy wypłacać 500 zł miesięcznie wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Torunia niepełnosprawnym od urodzenia. Równocześnie, będziemy wspierać rozwój infrastruktury rehabilitacyjnej dla wszystkich osób z niepełnosprawnością.
 13. Utworzymy systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wykluczonymi dziś z rynku pracy poprzez tworzenie warunków do podejmowania działań zarobkowych. Do opracowania i realizacji wsparcia włączymy organizacje i instytucje wspierające osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
 14. Wdrożymy miejski program in vitro, współfinansowany z budżetu miasta, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do najskuteczniejszej i opartej o naukowe podstawy metody leczenia niepłodności. Chcemy, aby każda toruńska rodzina mogła zrealizować swoje marzenie o dziecku.
 15. Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy na tle dyskryminacyjnym, gdyż naszym celem jest Toruń otwarty i różnorodny, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo.
 16. Wprowadzimy aktywną politykę społeczną miasta, opartą na systemie usług aktywizacyjnych, poprzez wzmocnienie i wsparcie instytucji zatrudnienia socjalnego (w postaci zajęć reintegracyjnych i zatrudnienia wspieranego) oraz prac społecznie użytecznych.
 17. Wdrożymy skoordynowaną politykę aktywizacji bezrobotnych oraz stałe monitorowanie skali i dynamiki zmian w grupie mieszkańców bezrobotnych. Działania nasze będą skierowane do precyzyjnie zidentyfikowanych grup bezrobotnych mieszkańców Torunia, przy jednoczesnym założeniu, że sukcesem będzie trwałe wprowadzenie osób na rynek pracy, a nie jedynie ich przeszkolenie.

Miasto, z którego jesteśmy dumni

 1. Będziemy starać się o przyznanie Toruniowi statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, pragnąc, aby stało się to impulsem do rozwoju kultury w całym mieście oraz promując otwartą kulturę dostępną w Internecie, bezpłatnie i dla każdego.
 2. Zwiększymy środki budżetowe na realizację projektów kulturalnych, w tym organizację festiwali o zasięgu krajowym i międzynarodowym przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie zapewnimy wysoką jakość projektów realizowanych ze środków miejskich poprzez sprawiedliwy i transparentny system oceny merytorycznej.
 3. Stworzymy warunki do organizacji w Toruniu dużego festiwalu muzycznego, skierowanego do ludzi młodych. Zapewnimy ochronę wszystkich historycznych przestrzeni miasta. Mieszkańcy będą mieć możliwość skorzystania z odpowiednich instrumentów pomocowych w postaci gminnych dotacji dla wszystkich budynków w obszarach chronionych, które zrekompensują koszty wynikające z ingerencji w projekt budowy i remont przez służby konserwatorskie.
 4. Powołamy do życia Osiedlowe Centra Aktywności, które będą łączyć funkcje lokalnych ośrodków kultury oraz aktywności pozarządowej z nowoczesnymi bibliotekami. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców. Będziemy animować i promować osiedlowe wydarzenia kulturalne.
 5. W drodze otwartych konkursów za symboliczną złotówkę, przekażemy lokale miejskie organizacjom pozarządowym działającym w sferze kultury w zamian za realizację projektów skierowanych do lokalnej społeczności.
 6. Zwiększymy stypendia dla artystów i animatorów kultury do poziomu umożliwiającego życie i działalność artystyczną.
 7. Chcemy, żeby Toruń stał się polską stolicą street artu – niech powstają kolejne murale i przestrzenie dla malarzy
  graffiti, dzięki temu nasze miasto stanie się kolorowe, a sztuka będzie obecna tuż obok naszych domów. Będziemy promować teatry uliczne i inne przedsięwzięcia artystyczne, które będą mogły się odbywać na osiedlach.
 8. Będziemy kontynuować rozwój i  modernizację Muzeum Okręgowego oraz wspierać powstawanie nowych instytucji, w szczególności Muzeum Historii Naturalnej, które oferować będzie wystawę poświęconą ewolucji, rozwojowi kultury oraz obecności człowieka na Kujawach, Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorzu.
 9. Wykorzystamy ponadprzeciętny potencjał naukowy Torunia, aby zabrać mieszkańców miasta i turystów w niezwykłą podróż w czasie.
 10. Będziemy pierwszym miastem w Polsce, które w pełni zadba o potrzeby najmłodszych mieszkańców i wdroży program miasta przyjaznego dziecku UNICEF. Będziemy pionierami nowoczesnej polityki prorodzinnej i wzorem do naśladowania. Wzbogacimy ofertę kulturalną miasta o Centrum Sztuki Dziecka, w którym najmłodsi torunianie będą odkrywać swoje talenty.
 11. Zadbamy o rozwój Torunia jako najważniejszego ośrodka akademickiego w Polsce Północnej – rozpoczniemy starania na rzecz utworzenia kampusu politechnicznego, będziemy wspierać wizyty wybitnych naukowców w naszym mieście i międzynarodowe wydarzenia naukowe oraz sprawimy, że Toruń stanie się atrakcyjnym wyborem dla młodych uczonych.
 12. Naszym celem jest stworzenie warunków, które zachęcą młodych, utalentowanych ludzi do studiowania w naszym mieście i pozwolą im zdobyć wykształcenie na europejskim poziomie.
 13. Rozwijając Toruń jako Republikę Kupiecką i Miasto Wiedzy sprawimy, że stanie się on liderem gospodarczym Polski Północnej oraz miastem, które aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości i przyciąga innowacyjne inwestycje.
 14. Pamiętamy o naszej tożsamości i patriotyzmie. Chcemy, żeby młodzież uczyła się o historii i kulturze naszej „małej ojczyzny”. Ważne jest, aby lokalną pamięć budować wokół postaci gen. prof. Elżbiety Zawackiej. Zmienimy sposób świętowania najważniejszych rocznic historycznych – akademie i pochody uzupełnimy festiwalami i grami miejskimi, aby sprawić, że nasz patriotyzm będzie atrakcyjny również dla młodszych pokoleń.
Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *