Trwa nabór na Mieszkanie dla absolwenta dla najlepszych z toruńskich uczelni

Box2 Wiadomości
fot. Wojciech Szabelski

Do końca lipca można składać wnioski w ramach tegorocznej edycji programu “Mieszkanie dla absolwenta”. Każdego roku miasto przeznacza pięć lokali dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni.

O mieszkanie może ubiegać się każdy absolwent toruńskich szkół wyższych, zarówno po studiach stacjonarnych, jak zaocznych drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, który nie ukończył 30 lat. Są to lokale o wysokim standardzie, wyznaczone w nowo realizowanym budownictwie mieszkaniowym lub wyremontowane. Rozproszone są po całym mieście, a ich wielkość zależy od potrzeb potencjalnego najemcy.

Oprócz ukończenia studiów i kryterium wiekowego trzeba być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest miasto Toruń, uzyskać średnią ze studiów co najmniej 4,7, prowadzić działalność naukową lub artystyczną (wydawanie publikacji, prowadzenie prelekcji na konferencjach naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych). Nie można natomiast posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

Termin na składanie wniosków upływa 31 lipca. Należy dostarczyć je do Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub do wybranego Punktu Informacyjnego Urzędu przy: ul. Grudziądzkiej 126b, ul. Poznańskiej 52 czy ul. Dziewulskiego 38. Weryfikacji formalnej wniosków dokonuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 126 b w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Wnioski są następnie oceniane merytorycznie przez Komisję do spraw Realizacji Programu Absolwent. Składa się ona z 7 członków: trzech przedstawicieli prezydenta, jednego przedstawiciela Rady Miasta wskazanego przez odrębną uchwałą, trzech przedstawicieli pracowników naukowych uczelni wyższych Torunia desygnowanych – na pisemny wniosek prezydenta – przez rektorów. Zatwierdzona lista kandydatów stanowi podstawę do zawarcia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umowy najmu lokalu mieszkalnego z absolwentem.

Umowa najmu zawierana jest na 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Ponadto absolwent po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy najmu składa zaświadczenie o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej na czas określony, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta , można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

Wniosek można pobrać tutaj.
Potrzebne też jest zaświadczenie o nieposiadaniu mieszkania – znajduje się w tym miejscu.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *