Toruńscy studenci ze stypendiami

Box2 Region Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

86 studentów toruńskich uczelni wyższych otrzyma w roku akademickim 2019/2020 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. O przyznanie stypendium ubiegało się 197 studentów toruńskich szkół wyższych, wśród których 17 rozpoczęło studia w 2019 roku. Prezydent Miasta Torunia przyznał 11 „stypendiów na start” (500 zł miesięcznie) oraz 75 stypendiów naukowych, w tym (z uwagi na prowadzenie działalności naukowej, wnoszącej znaczący wkład w rozwój nauki) 2 stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie oraz 73 stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od 1. października do 30. czerwca następnego roku.

Stypendium na start mogli uzyskać kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: świadectwo ukończenia szkoły otrzymali nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0 oraz posiadają inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły; zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończyli 26 lat.

Stypendium naukowe uzyskali ci, którzy spełniali łącznie następujące warunki warunki: zaliczyli co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5; nie powtarzają roku; nie przebywają na urlopie (za wyjątkiem urlopu rodzicielskiego), studia II stopnia podjęli nie później niż 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów I stopnia, w ostatnim roku (lub w ostatnich dwóch latach akademickich) przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną, mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki (autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi); zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończyli 26 lat.

Zasady udzielania stypendium reguluje uchwała Rady Miasta Torunia nr 218/19 z dnia 12 września 2019 r. Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *