Stypendia i zasiłki szkolne po nowemu. Co się zmieni?

Niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Wiąże się z tym m.in. załatwianie spraw dotyczących stypendiów oraz zasiłków. Tym razem jednak będą zmiany. Wprowadziła je Rada Miasta na ostatnim posiedzeniu przed przerwą wakacyjną.

Od 1 września kwestiami zasiłków szkolnych i stypendiów będzie zajmować się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotychczas leżało to w gestii szkół oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

Ważne jest to, że ze stypendium będzie można korzystać w formie świadczenia pieniężnego – podkreślała podczas posiedzenia Margareta Skerska-Roman, radna Koalicji Obywatelskiej.

Oznacza to, że nie będzie już możliwe żądanie od rodzica danego ucznia wcześniejszego zakupu potrzebnych uczniowi przyborów, a dopiero potem refundacja kosztów zakupionych rzeczy. Świadczenie należy wypłacać z góry. Nadal będzie można udzielić w ramach stypendium pomocy rzeczowej.

Inną nowością jest rozszerzenie katalogu wydatków, które podlegają refundacji. Wcześniej nie można było w ramach stypendium szkolnego zakupić odzieży czy butów na zajęcia sportowe. Teraz już będzie to możliwe. Na liście, która liczy sobie dwadzieścia punktów, znalazły się też wydatki związane z profilem szkoły, zakup stroju galowego (tu jednak obowiązuje limit 400 zł). Pod uwagę wzięto także wprowadzoną podczas pandemii koronawirusa możliwość organizowania lekcji w trybie zdalnym, dlatego ze stypendium można pokryć także koszty abonamentu internetowego, komputera i sprzętu informatycznego.

To bardzo dobry kierunek, gdyż sami dobrze wiemy, że wyprawienie dziecka do szkoły to wydatek rzędu kilkuset złotych – uważa radna.

Uproszczone będą także progi dochodowe, od których zależy wysokość zasiłku. Wcześniej funkcjonowały cztery. Najwięcej – dwukrotność kwoty zakładanej w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie od 95 do 135 zł w zależności od wieku ucznia) otrzymywano w tych rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekraczał 150 zł. Drugi próg określono według dochodu od 150 do 200 zł – wtedy przysługiwało 160 proc. kwoty zasiłku. Trzeci próg kończył się na 250 zł dochodu – w takim przypadku przyznawano 120 proc. Ostatni próg umożliwiał otrzymanie 80 proc. kwoty zasiłku.

Teraz ograniczono progi do trzech, zaś jako dochód na osobę w rodzinie przyjmuję się kwotę 600 zł, co wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej. Pierwszy próg obejmuje do 50 proc. stawki, czyli do 300 zł, co uprawnia do otrzymania podwójnej kwoty zasiłku. Drugi próg ustalono między 50 a 80 proc. (300-480 zł). W takim przypadku rodzina ubiegająca się o stypendium otrzyma 140 proc. aktualnej kwoty. Najmniej, bo 80 proc. wartości pomocy, uzyskają ci, u których dochód na osobę wynosi od 80 do 100 proc. stawki (480-600 zł).

Stypendia będą wypłacane na wskazany rachunek bankowy lub też gotówką w miejscu, które wskaże MOPR.

Za projektem zmian w systemie wypłacania stypendiów oraz zasiłków szkolnych w mieście opowiedziało się 22 radnych, nikt nie był przeciw.