“Moje Podwórko” – można już składać wnioski. Jak to zrobić?

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni.

Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele terenu przy nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji, w granice którego wchodzą Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz. W tym roku przeznaczono na program 150 tys. zł. Należy pamiętać o tym, iż wnioskodawcy obowiązani są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Program „Moje Podwórko” realizowany jest w Toruniu od 2015 r. To okazja do poprawy funkcjonalności oraz podniesienia estetyki podwórek i dziedzińców znajdujących się przy kamienicach mieszkalnych. Dofinansowanie nakładów dla jednego wnioskodawcy może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto, nie wyższej niż 30 tys. zł. W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli (co najmniej 3) podejmuje się wspólnej realizacji przedsięwzięcia, kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł brutto.

W zależności od rodzaju prac, zróżnicowano poziom dofinansowania:

  • Dla prac dotyczących: urządzenia miejsc rekreacji i zabaw dla dzieci, nasadzenia nowej i uporządkowania istniejącej zieleni, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji, tj. układy małej architektury wraz z urządzeniami rekreacyjnymi (np. ławki, stoły, stojaki na rowery) przewidziano 50% dofinansowania ich wartości.
  • Dla prac dotyczących: likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni, przewidziano 70% dofinansowania ich wartości.

Programem mogą być objęte tylko tereny przyległe do budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989.

Wnioski można składać do 31 marca tego roku. Przyjmowane są w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. Oceny dokumentów dokona komisja. Za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku i ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami będzie można otrzymać dodatkowe punkty.