Bez balastu zobowiązań finansowanych [3 PYTANIA DO]

O tym, czym jest upadłość konsumencka, kto powinien ją rozważyć i jak w praktyce wygląda przeprowadzenie procesu upadłościowego rozmawiamy z radcą prawnym Maciejem Folborskim, prowadzącym Kancelarię w Chełmży.

Czym jest upadłość konsumencka? Sposobem  na pozbycie się długów?

REKLAMA

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, prowadzone w celu umorzenia długów konsumenta. Celem upadłości konsumenckiej rzeczywiście jest oddłużenie konsumenta, ale również zaspokojenie wierzycieli. Postępowanie to zmierza bowiem do ustalenia w jakiej wysokości i terminie dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Uwzględnia się przy tym możliwości zarobkowe upadłego i koszty utrzymania przez niego rodziny. Długi mogą zostać rozłożone na raty, pomniejszone, a nawet umorzone. Upadłość konsumencka ma więc na celu dobro wszystkich zainteresowanych: upadłego, który może zacząć żyć bez balastu zobowiązań finansowych, ale i jego wierzycieli, którzy przynajmniej częściowo zaspokoją swoje należności. Warto jednak podkreślić, że w toku postępowania upadłościowego nie mogą zostać umorzone długi, które zostały zaciągnięte po ogłoszeniu upadłości, alimentacyjne, z tytułu rent i odszkodowań, z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych, a także długi umyślnie zatajone. 

Kto i w jakich przypadkach może ogłosić upadłość konsumencką?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność to utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, trwająca dłużej niż trzy miesiące. Jeśli więc nasze wszystkie miesięczne wydatki są wyższe niż dochody, a stan taki ma miejsce dłużej niż trzy miesiące to możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Jak można złożyć taki wniosek i jak wygląda cała procedura?

Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy do niego dołączyć wszystkie dowody potwierdzające zawarte informacje, m.in. umowy z wierzycielami, wezwania do zapłaty, wyroki i nakazy sądowe, korespondencja od komornika lub sądu. Trudną sytuację życiową, związana np. z chorobą lub przemocą, także należy opisać i udowodnić. Po uwzględnieniu wniosku przez sąd i ogłoszeniu upadłości, majątkiem dłużnika zaczyna zarządza Syndyk. Majątek ten zostaje spieniężony w celu spłaty wierzytelności z gwarancją zachowania przez upadłego rzeczy ruchomych niezbędnych do codziennego życia, części wynagrodzenia, emerytury lub renty i świadczeń socjalnych. Po likwidacji majątku i zaakceptowaniu przez sąd planu spłaty, wszystkie nieuregulowane zobowiązania zostają umorzone. Spłata pozostałych długów rozkładana jest na okres od 3 do 7 lat, a wysokość miesięcznej spłaty uzależnia się od sytuacji majątkowej upadłego.